top of page
_edited.jpg
הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

אחד מכם רוצה להתגרש והשני לא?

מדובר בתופעה נפוצה ויש לה פתרון:


הסכם לשלום בית ולגירושין לחלופין הוא הסכם גירושין לכל דבר, אלא שעם חתימתו לא מתחיל הליך הגירושין.

ההסכם קובע תקופת נסיון במטרה לבדוק האם ניתן לשקם את הקשר. במהלך תקופה זו יכול כל אחד מבני הזוג לסיים את תקופת הנסיון ולהפעיל את הסכם הגירושין.


להסכם לשלום בית ולחילופין גירושין שנערך במשרדנו מספר יתרונות:


1. מעצם טבעו הסכם זה כולל סוגיות רגישות הקשורות לייעוץ זוגי ולא רק לסוגיות משפטיות. עו"ד מנחם א. כהן המשמש גם מגשר מומחה לגישור משפחתי וגם יועץ זוגי יכול לאפשר לכם לדון בדרך יעילה בנושאים רגישים אלה ולהגיע להסכמות שיגובשו נכונה בהסכם משפטי מחייב.


2. הסכם זה מאפשר לבני הזוג לעלות לדיון נושאים שדורשים הסדר ופתרון, כגון בעיות תקשורת, חלוקה משותפת של הנטל בבית, חינוך הילדים, בעיות אמון, ולמעשה כל נושא הדורש פתרון.


3. ההסכם מאפשר לבן הזוג שעדיין מאמין בקשר, ואולי אף לשני בני הזוג, מעין הזדמנות אחרונה לשיקום הקשר. אם הזדמנות זו לא תעבוד ידעו שניהם שעשו את כל המאמצים הדרושים ולא "הרימו ידים מוקדם מידי".


4. ההסכם נערך בשעה שפניהם של הצדדים לשלום. לכן, קל יותר באופן יחסי לקבל הסכמות וקל יותר לצדדים לראות את טובת הצד השני בכל הקשור גם לסיום הקשר. כך, החלק שעוסק בגירושין נערך בקלות יחסית ובמהירות.


5. חלק ממלחמות הגירושין הקשות ביותר מתרחשות כאשר אחד מבני רוצה להתגרש והשני לא. הסכם שכזה יכול למנוע מאבקים מסוג זה - שכן בן הזוג שמעוניין בקשר מבין שנעשו כל המאמצים מצד בן הזוג שמעוניין להתגרש וכי אין ברירה אלא לסיים את הקשר.


מתוך רצון לסייע ולהראות שהדברים יכולים לפתוח פתח לדרך חדשה נצרף כאן מכתב לדוגמא שקיבלנו מזוג שערך במשרדנו הסכם לשלום בית ולחילופין גירושין ולאחר מכן נביא בפניכם דוגמא להסכם שלום בית ולחילופין גירושיןהסכם גירושין יש לערוך לאחר קבלת יעוץ משפטי - ההסכם שלפניכם לצרכי דוגמא בלבדחשוב לדעת מספר דברים בקשר להסכם הגירושין:


1. הסכם גירושין הוא הסכם חשוב ביותר, אולי החשוב ביותר שתחתמו בחייכם ואנו ממליצים בכל לשון שלא לערוך אותו לבד אלא באמצעות עורך דין.


להסכם זה השלכות כלכליות והשלכות רבות על עתידכם. כך למשל הסכם זה משפיע בצורה ניכרת על אופי מערכת היחסים שלכם עם הגרוש שלכם ועם הילדים.


2. לכל מילה בהסכם הגירושין יש משמעות בעתיד. דברים שנראים לכם שוליים או חסרי ערך רב לעיתים יכולים לקבל משמעות גדולה בפירוש ההסכם בעתיד.


3. הסכם שנערך בין הצדדים, ללא עורך דין הוא הסכם שיהיה הרבה יותר קל לתקוף לאחר חתימתו. כך למשל אחד הצדדים יוכל לטעון כי הוא רוצה לבטל את ההסכם או חלקים ממנו כי הדברים לא היו לו ברורים במעמד עריכתו.


אומנם ההסכם מאושר בבית המשפט ושם מסבירים לצדדים על מה הם חותמים אבל כאשר ההסכם נערך בפני עורך דין ההסכם הופך "לחזק" יותר.


4.ההסכם שלפניכם נועד לתת לכם מושג כיצד נראה הסכם גירושין. עם זאת אנו ממליצים שלא לדון על סעיפי ההסכם ביניכם אלא עם מגשר. מדוע?


לקראת הגירושין המתח שבין בני הזוג עולה וכל מילה יכולה להפוך לריב של ממש. לעומת זאת כאשר יושבים עם מגשר לדיון הדברים הרבה פחות רגשיים וניתן לפתור את הבעיות בקלות רבה יותר ובעזרת נסיונו של המגשר.


5. ההסכם שלפניכם נערך למקרה ספציפי והותאם לדרישות הזוג. כך כל הסכם דורש התאמות ושינויים לפי צרכי הזוג.


הסכם שלום בית ולחילופין גירושין לדוגמא

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

שנערך ונחתם בתאריך ________ בהרצליה

בין: …..

(להלן – "האישה")

מצד אחד

לבין: …..

(להלן – "האיש")

מצד שני

הואיל והאיש והאשה (להלן – "בני הזוג" או "הצדדים") נשואים זה לזאת כדת משה וישראל משנת 2012 ומקום מגוריהם ____.

והואיל ולבני הזוג נולד מנישואין אלו הילדים:

…..

…..

(להלן “הילדים”)


והואיל ובני הזוג רוצים להמשיך ולחיות יחד בשלום, בתמיכה ובאהבה.

והואיל והצדדים רוצים לקבוע, במידה ויפרדו, את דרך הפרידה.

והואיל והצדדים מבקשים שבית הדין הרבני בתל אביב יתן תוקף של פסק דין להסכם זה.

והואיל ובני הזוג מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל העניינים הכרוכים בפירוד, ככול שיתרחש חלילה ו/או הנובעים מחיי הנישואין, לרבות, מזונות, הסדרי הראיה וכן את חלוקת הרכוש והסדרי הממון האחרים.

והואיל וההורים מצהירים כי הסכם זה נערך מתוך הכרה כי טובת הילדים היא שיקול ראשון במעלה וכי יפעלו לצורך מעורבות של שני ההורים בגידולם, וכיבוד רצונם בהתאם לגילם.


אי לכך הוצהר, הותנה, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא וההצהרות שבראש הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כתוכנו.

מיד לאחר חתימת הסכם זה יפנו הצדדים לאישור ההסכם ולמתן תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני בתל אביב.שלום בית:

הצדדים מסכימים בזאת להתחשב זה בזו, לתמוך ולעשות את כל הניתן בכדי לקיים שלום בית, למען הצדדים ולמען הילדים.

הגירושין:


באם אחד מהצדדים יחליט, בכל נקודה זמן שהיא, כי ברצונו להתגרש, הרי שהוא יעביר לבן הזוג הודעה בכתב בדבר רצונו להיפרד (“להלן: “הודעת פרידה"). במקרה זה יפעילו הצדדים הסכם זה כאמור להלן.


במקרה שבו נתן אחד מהצדדים הודעת פרידה הרי שהצד השני מתחייב להסכים לפרידה ולעשות את כל הדרוש בכדי להיפרד ולהתגרש.


במידה שתוגש הודעה פרידה יפנו הצדדים תוך 7 ימים לבית הדין הרבני בתל-אביב בבקשה משותפת ומוסכמת לסידור הגט.

בני הזוג יופיעו בפני בית הדין במועדים שייקבעו לשמיעת הבקשה לסידור הגט, יישמעו להוראות ויעשו מצידם את כל הפעולות הדרושות לשם סידור הגט ביניהם, במידה ותינתן הודעת פרידה.


מוסכם בזאת כי בכל מקרה של גירושין, ולא חשוב מתי חלילה יתרחש, הסכם זה יהיה בתוקף והוא ישמש לצורך פרידה וחלוקת הכספים והרכוש של הצדדים.


הפרידה:

מרגע מתן הודעת הפרידה האיש מתחייב לעזוב את מקום המגורים המשותף תוך 14 ימים.


החל ממועד הפרידה לא יוכל האיש להיכנס למקום המגורים המשותף, אלא בהסכמת האישה. כך, מוסכם כי אם במועד הפרידה יתגוררו הצדדים בנכס השייך לשניהם, הרי שהאיש יעזוב והאישה תמשיך להתגורר בו, עד למועד הפינוי לרוכש הנכס או לכל היותר למשך שנה, מבלי שהאיש יוכל להיכנס אליו עוד ללא אישור האשה.


החזקת הילדים והסדרי הראיה:

שני ההורים ימשיכו להיות אפוטרופוסים טבעיים של הילדים. שני ההורים יחנכו את הילדים לכיבוד אב ואם בכלל, וכיבוד ההורה השני בפרט. למותר לציין כי כל הורה לא יסית את הילדים כלפי ההורה השני ו/או כלפי בני משפחתו.


מוסכם כי עניינים הקשורים בבריאות, בגידול, בחינוך, בלימודים ובעתיד של הילדים הם עניינים המשותפים לבני הזוג, והם יקבעו בהסכמה בין בני הזוג תוך שיתוף פעולה, תיאום, התייעצות ומסירת מידע בעניינים אלה אחד לשני.


ההורים ידאגו לטיפול, חינוך ובריאות הילדים. כל אחד מההורים מסכים שההורה האחר יקבל מידע מכל גוף שהילדים קשורים אליו. (אין בכך כדי לפטור הורה מהחובה להעביר בעצמו כל מידע להורה האחר).


ההורים מתחייבים לזמן זה את זה ו/או לידע זה את זה, על אירועים חינוכיים ו/או חברתיים של הילדים בבית הספר ו/או בתנועת הנוער, על מנת לאפשר לשני ההורים ליטול חלק באותם אירועים.


טיפול ברפואה אלטרנטיבית, טיפול פסיכולוגי פסיכאטרי או טיפול שיניים יעשה בהסכמת שני ההורים. במקרה חרום - בו קיימת סכנה מיידית לשלומם של הילדים ו/או לבריאותם, לכל הורה הזכות לאשר טיפול רפואי, וזאת לאחר שנקט באמצעים סבירים, בנסיבות העניין, להשגת הסכמתו של ההורה האחר. לא הצליח ההורה ליידע בטרם הפעולה הרפואית הדחופה, חלה עליו החובה ליידע את ההורה האחר על כך בהקדם האפשרי.


הצדדים לא יעשו פעולות חד צדדיות כלשהן בכל הנוגע לגידול, לחינוך, ללימודים ולעתידם של הילדים.

החל ממועד הפרידה יחולו הסדר הראיה כדלקמן:


בכל ימי ב' יקח האב את הילדים מבית הספר או הגן והוא ישיב אותם לבית האם בשעה 20:00 לאחר שהילדים אכלו ארוחת ערב.


בכל סוף שבוע שני יקח האב את הילדים ביום שישי מבית הספר או הגן והם ישהו במחיצתו עד ליום שבת בערב והוא ישיב אותם לבית האם בשעה 20:00 לאחר שהילדים אכלו ארוחת ערב.


בנוסף, בשבוע שהילדים עם האם בסוף השבוע, האב יקח את הילדים גם ביום ד' מבית הספר או הגן וישיב אותם לבית האם בשעה 20:00 לאחר שהילדים אכלו ארוחת ערב.

בשאר ימי השבוע יהיו הילדים במחיצת האם.


כל הורה יהיה רשאי לקחת את הילדים לחופשות בחו"ל ועל חשבונו בלבד וזאת תוך קבלת אישור בכתב מהצד השני לפחות שלושים ימים מראש. החופשות ייעשו בהתאם לרצון הילדים ובהתחשב בלימודים ובפעילות החברתית. כל הורה הלוקח עמו את הילדים לחו"ל למטרת חופשה מתחייב לציין מועד יציאה, ארץ ו/או ארצות יעד, ומועד חזרה להורה השני.


הצדדים מתחייבים לגלות גמישות בכל הנוגע למפגשים בכדי לסייע זה לזה, ולהודיע מראש ובהקדם על שינויים וככול שהדבר אפשרי. כל הורה יתאם עם ההורה האחר כל שינוי, ביטול והחלפה של זמני השהות המוסכמים מבעוד מועד, על מנת לאפשר התארגנות מראש.


מוסכם כי בכל מקרה בו הורה זקוק לעזרה נקודתית הכוללת שהייה ו/או השגחה על הילדים, יפנה ההורה הזקוק לעזרה קודם כל להורה השני.


היה וההורה המעוניין לעשות שינוי בהסדרי הראייה לא הודיע על שינוי ו/או היה וההורה האחר אינו יכול להתפנות ולשהות עם הילדים, ידאג הצד המעוניין בשינוי לסידור חלופי סביר על חשבונו ובמימונו.


חלוקת החגים תהיה כדלקמן, בשנה שלאחריה יוחלפו החגים לסירוגין, בהתאמה וחוזר חלילה:


מערב ראש השנה ועד למוצאי ראש השנה - אצל האם.

מערב יום כיפור ועד למוצאי יום כיפור - אצל האב.

בחג סוכות - אצל האם.

בשמיני עצרת – אצל האב.

בפורים - אצל האם.

בפורים שושן - אצל האב.

בערב פסח – אצל האב.

בשביעי של פסח - אצל האם.

ביום העצמאות- אצל האב.

בחג השבועות - אצל האם.


בנוגע לחופשות: במידה ויהיו לילדים קייטנות הרי שהסדרי הראייה יהיו באותו האופן הקבוע לעיל.


בכל חופשה שבה לא יהיו קייטנות, ושאינה החג עצמו, וכן בחול המועד סוכות, בחנוכה, בחול המועד פסח ובחופשת הקיץ ינהיגו הצדדים הסדרי ראייה כך שהילדים יהיו ימים מלאים עם האב בימי שני ורביעי ועם האם בימי ראשון, שלישי וחמישי (סופי השבוע ללא שינוי – סוף שבוע אצל האם וסוף שבוע אצל האב). בימים אלה ההורה שאצלו ישנו הילדים יביא אותם להורה השני עד לשעה 8:30 בבוקר.


במקרה של התנגשות בין סופי שבוע וחג - תגבר חלוקת החגים וההורה שלא שהה עם הילדים בסוף השבוע בגלל חלוקת החגים ישהה עם הילדים בשבוע שלאחר החג והסדר של סופי השבוע ישתנה בהתאם.


במקרה של מחלה ישאר הילד החולה עם ההורה שאצלו ישן את הלילה.


ההורים יהיו רשאים לקיים קשר טלפוני רציף עם הילדים בכל עת.


הצדדים מצהירים כי הם מבינים את חשיבות מעורבות שני ההורים בחיי הילדים וכי יעשו כל שביכולתם כדי לשתף פעולה זה עם זה וכדי ליצור ביניהם תקשורת ואוירה טובה, והכל לטובת הילדים.


ההורים מתחייבים לגדל ולחנך את הילדים במדינת ישראל.


הורים מסכימים כי יעשו כל מאמץ לשהות בעצמם עם הילדים במרבית השעות בהן הילדים באחריותם על פי הסכם זה.


מקום המגורים

הצדדים מסכימים ומתחייבים כי כל עוד לא מלאו לדניאל 18 שנים להתגורר בבת ים או בכל ישוב במרחק של 25 ק"מ מבת ים.


הבית/ הדירה:

לצדדים ישנה כוונה משותפת לרכוש בית או דירה (להלן "הנכס") מתוך החסכון הקיים בבנק...


מוסכם בזאת כי החסכון ישמש לרכישת הנכס.


במידה והצדדים ירכשו נכס ולאחר מכן, בכל נקודת זמן יחליטו להתגרש הרי שיפעלו כדלקמן.


הצדדים ימכרו את הנכס. התמורה תשמש להחזר משכנתא להוצאות המכירה, לרבות שכ"ט עורך דין, שכ"ט מתווך, הוצאות מיסוי ככול שיכולו וכו'. יתרת התמורה תתחלק בין הצדדים חצי חצי.


וסכם כי לאישה תעמוד זכות ראשונים לרכישת הנכס במקרה של גירושין. במקרה זה יקבעו הצדדים את שווי הנכס והאישה תעביר לאיש את חלקו כפי שהיה מתקבל לו היה נמכר הנכס לצד ג'. במידה ולא תהיה הסכמה על מחיר הנכס מוסכם בזאת כי עו"ד מנחם א. כהן ימנה שמאי שיקבע את ערך הנכס לצורך הרכישה ושמאותו תהיה סופית ומכרעת.


דמי מזונות :

האיש מתחייב לשלם דמי מזונות ומדור בסך של ….. ש"ח (…... ש"ח לכל ילד) לחודש אשר ישולמו ביום העשירי לכל חודש קלנדארי החל ממועד הפרידה. במידה ולילדים יוולד ילד נוסף הרי שסכום המזונות יהיה ….. ש"ח (….. ש"ח לכל ילד).

החל מהגעת _____ לגיל 18 ו/או מהיום בו יתגייס לצה"ל, לפי המאוחר מבין השנים, יפחת הסכום מהסך של _____ לשליש (סך של ___ ש"ח) עבורו בגין המזונות והמדור, וזאת עד ליום שבו ימלאו לו 21 שנים או עד לסיום שירות חובה בצה"ל, לפי המאוחר. כך יונהג גם לגבי ____, אלא שלגביה הסכומים ישולמו עד שימלאו לה 20 שנים או עד לסיום שירות חובה בצה"ל, לפי המאוחר.


בנוסף, ההורים מתחייבים כי עד שיגיעו הילדים לסיום שירותם הצבאי, לשאת ולשלם בחלקים שווים ביניהם הוצאות חינוך, קייטנה, מורים פרטיים, חוגי העשרה, טיולים בתנועת נוער, הוצאות בריאות, הוצאות צרכים רפואיים מיוחדים ו/או טיפוליי שיניים ו/או ישור שיניים ו/או משקפים שאינם כלולים ומכוסים ע"י הביטוח הרפואי, ככול שיהיו.


לצורך סעיף זה יובהר כי הוצאות חינוך כוללות: תשלום שנתי, סל חינוך, ביטוח, ספרי לימוד, מכשירי כתיבה, צרכי לימוד, תלבושת אחידה, פעילות תרבות וועד כיתה.


בנוגע להוצאות המשותפות, כל הורה יידע את ההורה האחר, טרם ביצוע כל תשלום המחייב את הצד השני בסך העולה על 200 שקלים ויקבל את הסכמת ההורה האחר מראש להוצאה הנדרשת.


מוסכם כי כל הסכומים הנזכרים בהסכם זה, יהיו צמודים למדד יוקר המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס לצורך חישובם הינו המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה, והוא יעודכן אחת לשלושה חודשים ללא תשלום הפרשים בין עדכון למשנהו.


זכויות סוציאליות

זכויות סוציאליות לרבות פיצויי פיטורין, זכויות פנסיוניות (לרבות פנסיה מוקדמת), ביטוחיות וכן תגמולים בגין עבודה ויגע כפיים, זכויות עתידיות אשר יגיעו בעתיד מכל מין וסוג שהוא ושהצטברו ע"י מי מהצדדים יהיו רכושו הבלעדי של אותו צד בלבד ולמשנהו לא יהיו תביעות בקשר לכך.


מזונות אישה וכתובה

בכפוף לסידור הגט בפועל מוותרת האשה על מזונותיה, על כתובה ותוספת כתובה.


המטלטלין

האיש יקח במועד הפרידה את חפציו האישיים. שאר המיטלטלין בבית המגורים ישארו לשימוש האם והילדים.


חשבונות בנק

כל עוד לא יפרדו הצדדים מוסכם כי ימשיכו להתנהל כלכלית בשיתוף כפי שהתנהלו עד ליום חתימת הסכם זה.

לצדדים חשבונות בנק נפרדים. במקרה של פרידה ישאר כל אחד מהצדדים כבעליו היחידי של חשבון הבנק שלו ותשלומי המזונות יחלו מיום הפרידה.


כל עוד לא ניתנה הודעת פרידה מוסכם כי כל סכום שירוויח מי מהצדדים יהיה שייך לשניהם בחלקים שווי.


האישה תקבל לחשבונה את קיצבת הילדים מהביטוח הלאומי.


פתרון מחלוקות

הצדדים מסכימים בזאת כי באם יהיו ביניהם מחלוקות בעתיד הם מתחייבים לעשות ככול האפשר בכדי להגיע להסכמה בעצמם. באם לא יגיעו להסכמה מתחייבים הצדדים לפתור את המחלוקות באמצעות פניה להליך גישור – אשר את עלותו יממנו הצדדים במשותף חצי חצי. רק לאחר שהצדדים מיצו את תהליך הגישור יוכל כל אחד מהצדדים לפנות להליכים משפטיים בעניין הנדון.


שונות

הצדדים מגישים הסכם זה לאישור בית הדין הרבני. מוסכם בזאת כי אישור זה הינו פורמאלי בלבד ואין בו משום רכישת סמכות דיונית עתידית – לכן, במידה וחלילה יהיה סכסוך בין הצדדים בעתיד, יוכל כל אחד מהם לפנות לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, והכל לפי שיקול דעתו.


פרט לקבוע בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיהם מאשרים ומצהירים בני הזוג כי מיום החתימה על הסכם זה ואילך אין להם ולא תהיינה להם, האחד כלפי משנהו, כל טענות, מכל סוג שהוא, בכל הכרוך ו/או הנוגע ו/או הקשור בנישואיהם וברכושם ו/או ברכושו של כ"א מהצדדים. ומוסכם ומוצהר כי בהסכם זה גיבשו בני הזוג את כל התביעות והטענות ההדדיות שלהם, זה כלפי זו, ולהיפך.


בכפוף לקיום התחייבויות האיש עפ"י הסכם זה מוותרת בזה האשה על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא, הן במישרין והן בעקיפין והיא מצהירה כי אין לה ולא יהיו לה כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או לרכוש ו/או לכל עסק אחר של הבעל ללא יוצא מן הכלל לרבות מוניטין או כושר השתכרות עתידי.


בכפוף לקיום התחייבויות האישה עפ"י הסכם זה מוותר בזה האיש על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא, הן במישרין והן בעקיפין והוא מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או לרכוש ו/או לכל עסק אחר של האישה ללא יוצא מן הכלל לרבות מוניטין או כושר השתכרות עתידי.


הצדדים מצהירים כי קראו היטב את ההסכם וכי חתמו עליו מרצונם הטוב והחופשי והבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו ולאחר שהייתה להם הזדמנות להתייעץ עם עורך דינם בנוגע אליו.


ולראיה באו הצדדים על החתום:


התקשרו ונשמח לייעץ ללא תשלום  077-701-7000 

מאמרים חשובים 

לתת מתוך בחירה

לתת מתוך בחירה

מה גורם למרחק בין בני זוג

מה גורם למרחק בין בני זוג

נאמנות

נאמנות

עקרון משלוח המנות

עקרון משלוח המנות

כיצד יוצרים אהבה?

כיצד יוצרים אהבה?

יעוץ זוגי

יעוץ זוגי

bottom of page