top of page
Image by Michael Longmire
מאמרים בנושא הסכם ממון
הסכם גישור גירושין לדוגמא

הסכם גירושין יש לערוך לאחר קבלת יעוץ משפטי - ההסכם שלפניכם לצרכי דוגמא בלבד


חשוב לדעת מספר דברים בקשר להסכם הגירושין:


1. הסכם גירושין הוא הסכם חשוב ביותר, אולי החשוב ביותר שתחתמו בחייכם ואנו ממליצים בכל לשון שלא לערוך אותו לבד אלא באמצעות עורך דין.

להסכם זה השלכות כלכליות והשלכות רבות על עתידכם. כך למשל הסכם זה משפיע בצורה ניכרת על אופי מערכת היחסים שלכם עם הגרוש שלכם ועם הילדים.


2. לכל מילה בהסכם הגירושין יש משמעות בעתיד. דברים שנראים לכם שוליים או חסרי ערך רב לעיתים יכולים לקבל משמעות גדולה בפירוש ההסכם בעתיד.


3. הסכם שנערך בין הצדדים, ללא עורך דין הוא הסכם שיהיה הרבה יותר קל לתקוף לאחר חתימתו. כך למשל אחד הצדדים יוכל לטעון כי הוא רוצה לבטל את ההסכם או חלקים ממנו כי הדברים לא היו לו ברורים במעמד עריכתו.

אומנם ההסכם מאושר בבית המשפט ושם מסבירים לצדדים על מה הם חותמים אבל כאשר ההסכם נערך בפני עורך דין ההסכם הופך "לחזק" יותר.


4.ההסכם שלפניכם נועד לתת לכם מושג כיצד נראה הסכם גירושין. עם זאת אנו ממליצים שלא לדון על סעיפי ההסכם ביניכם אלא עם מגשר. מדוע?


לקראת הגירושין המתח שבין בני הזוג עולה וכל מילה יכולה להפוך לריב של ממש. לעומת זאת כאשר יושבים עם מגשר לדיון הדברים הרבה פחות רגשיים וניתן לפתור את הבעיות בקלות רבה יותר ובעזרת נסיונו של המגשר.


5. ההסכם שלפניכם נערך למקרה ספציפי והותאם לדרישות הזוג. כך כל הסכם דורש התאמות ושינויים לפי צרכי הזוג.הסכם גירושין


שנערך ונחתם בתאריך ______ בהרצליה

בין: _______________________

(להלן – "האישה")

מצד אחד

לבין: _______________________

(להלן – "האיש") מצד שני


הואיל והאיש והאשה (להלן – "בני הזוג" או "הצדדים") נשואים זה לזאת מיום _______ ומקום מגוריהם תל-אביב.


והואיל ולבני הזוג נולד מנישואין אלו הילד ______________ (להלן “הילד”).


והואיל וחיי הנישואין של בני הזוג עלו על שרטון ולאחר שיקול דעת רב החליטו הצדדים כי ייטב להם אם יפרדו ויתגרשו.


והואיל והצדדים מבקשים שבית הדין הרבני בתל-אביב יתן תוקף של פסק דין להסכם זה.


והואיל ובני הזוג מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל העניינים הכרוכים בפירוד ו/או הנובעים מחיי הנישואין, לרבות, מזונות, הסדרי הראיה וכן את חלוקת הרכוש והסדרי הממון האחרים.


והואיל והצדדים מצהירים כי הסכם זה נערך מתוך הכרה כי טובת הילד היא שיקול ראשון במעלה וכי יפעלו לצורך מעורבות של שני הצדדים בגידולו, בשמיעת דעתו וכיבוד רצונו בהתאם לגילו.אי לכך הוצהר, הותנה, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא וההצהרות שבראש הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כתוכנו.


הגירושין:

2. בני הזוג מסכימים להתגרש בגט פיטורין בהקדם האפשרי. לצורך כך יפנו לבית הדין הרבני בבקשה משותפת ומוסכמת לגירושין, וכן לאישורו של הסכם זה ומתן לו תוקף של פסק דין.


3. בני הזוג יופיעו בפני בית הדין במועדים שייקבעו לשמיעת הבקשה ולסידור הגט, יישמעו להוראות ויעשו מצידם את כל הפעולות הדרושות לשם אישור ההסכם ולסידור הגט ביניהם בהקדם האפשרי, בכפוף לאמור בהסכם זה.


הפרידה:

4. תוך 30 ימים מיום חתימת הסכם זה (להלן: “מועד הפרידה”) יעזוב האיש את הדירה שבה מתגוררים הצדדים ברחוב ______________ (להלן: “דירת המגורים”). מאותו המועד יונהגו הסדרי ראיית הילד כפי שיפורטו להלן. החל ממועד הפרידה לא תוכל האישה להיכנס לדירת המגורים אלא בהסכמת האיש.


זמני שהות הילד אצל הצדדים

5. שני הצדדים ימשיכו להיות אפוטרופוסים טבעיים של הילד. שני הצדדים יחנכו את הילד לכיבוד אב ואם בכלל, וכיבוד ההורה השני בפרט. הצדדים מתחייבים זה כלפי זו שלא להסית את הילד כלפי ההורה השני ו/או כלפי בני משפחתו.


6. מוסכם כי עניינים מהותיים הנוגעים לילד, לרבות בנושאים הקשורים בבריאות, בגידול, בחינוך, בלימודים ובעתיד של הילד יקבעו בהסכמה בין בני הזוג תוך שיתוף פעולה, תיאום, התייעצות ומסירת מידע בעניינים אלה אחד לשני וכי קבלת ההחלטות בנושאים אלו תיעשה ע"י שני הצדדים במשותף.


7. הצדדים ידאגו לטיפול, חינוך ובריאות הילד. כל אחד מהצדדים מסכים שההורה האחר יקבל מידע מכל גוף שהילד קשור אליו. (אין בכך כדי לפטור הורה מהחובה להעביר בעצמו כל מידע להורה האחר).


8. הצדדים יעדכנו איש את רעהו באופן שוטף לגבי אירועים או דברים הנוגעים לילד.


9. כל טיפול רפואי או פרא-רפואי בילד, לרבות טיפול ברפואה אלטרנטיבית, פסיכולוגי פסיכאטרי או טיפול שיניים יעשה בהסכמת שני הצדדים ויחייב את הסכמת שניהם. זאת למעט במקרה חרום בו קיימת סכנה מיידית לשלומו של הילד ו/או לבריאותו במידה ולא ינתן לו טיפול דחוף הדרוש לו לדעת גורם רפואי מוסמך. לכל הורה הזכות לאשר טיפול רפואי, טיפול שיניים או ניתוח וזאת לאחר שנקט באמצעים סבירים, בנסיבות העניין, להשגת הסכמתו של ההורה האחר. לא הצליח ההורה ליידע בטרם הפעולה הרפואית הדחופה, חלה עליו החובה ליידע את ההורה האחר על כך בהקדם האפשרי. כל אחד מההורים ידאג להוצאת כרטיס מגנטי מקופת החולים בה מבוטח הילד.


10. הצדדים לא יעשו פעולות חד צדדיות כלשהן בכל הנוגע לגידול, לחינוך, ללימודים ולעתידו של הילד. הילד ימשיך ללמוד במסגרת החינוך הנוכחית או במסגרת חינוכית המשתייכת לאותו זרם חינוכי. כל אחד מהצדדים יהא רשאי לקבל מידע מכל אדם או גוף הקשור בחינוכו של הילד, לרבות מידע על אסיפות הורים, התקדמותו של הילד בלימודים, רווחתו ואירועים במסגרת החינוכית בה הוא נמצא וכן יהא רשאי להתייעץ עם כל גורם מקצועי במסגרת החינוכית בה נמצא הילד. שמותיהם ופרטיהם של שני הצדדים יופיעו ברשומות המסגרות החינוכיות של הילד. כל אחד מהצדדים יהא רשאי לקחת חלק בכל הפעילויות במסגרת החינוכית של הילד לרבות, אירועים בית ספריים, אסיפות הורים, מסיבות, טקסים, אירועים מיוחדים, טיולים וכד'. בפעילויות שאינן מאפשרות השתתפות של יותר מהורה אחד, יעשה התיאום בין הצדדים, ובאין הסכמה ישתתף הצד איתו נמצא הילד בהתאם לחלוקת זמני השהות במועד האירוע.


11. בכל ימי ג' יקח האב את הילד מבית הספר/מהגן לשהות במחיצתו וללון בביתו. לאחר שלן בביתו יביא האב את הילד לבית הספר/לגן ביום ד' בבוקר.


12. בכל סוף שבוע שני יקח האב את הילד ביום שישי מבית הספר/הגן והוא ישהה במחיצתו עד ליום ראשון בבוקר – בו יביא האב את הילד לבית הספר/לגן.


13. בנוסף, האב יקח את הילד גם ביום ה' אחת לשבועיים, מבית הספר/הגן, בשבוע שבו הילד לא נמצא עם האב באותה שבת, הוא ילון בביתו וביום ו' יביא האב את הבן לבית הספר או לגן.

בשאר ימי השבוע יהיה הילד במחיצת האם.


14. כל הורה יהיה רשאי לקחת את הילד לחופשה בחו"ל ועל חשבונו בלבד וזאת תוך יידוע הצד השני ולאחר קבלת הסכמתו. החופשות ייעשו בהתאם לרצון הילד ובהתחשב בלימודים ובפעילות החברתית. כל הורה הלוקח עמו את הילד לחו"ל למטרת חופשה מתחייב לציין מועד יציאה, ארץ ו/או ארצות יעד, ומועד חזרה להורה השני וכן עליו להודיע לצד השני לפחות 45 ימים לפני מועד הנסיעה.


15. הצדדים מסכימים כי במהלך שלושת השבועות האחרונים של חודש אוגוסט לכל אחד מהצדדים הזכות לקחת את הילד לחופשה למשך עשרה ימים ובתאום 45 ימים מראש. אם צד אחד לא נוסע לחופשה הרי שלצד השני תהיה הזכות לנוסע לחופשה למשך 14 ימים. בשאר ימי החופש הגדול ו/או אם מי מהצדדים אינו נוסעים לחופשה, הרי שיונהגו הסדרי ראייה כרגיל. ההורה שאצלו ישן הילד, לפי הסדרי הראייה הרגילים, יביא אותו לצד השני בבוקר שלמחרת החל אך לא לפני השעה 9:00 בבוקר והילד יהיה אצלו למשך אותו היום.


16. הצדדים מתחייבים לגלות גמישות בכל הנוגע למפגשים בכדי לסייע זה לזה, ולהודיע מראש ובהקדם על שינויים וככול שהדבר אפשרי. כל הורה יתאם עם ההורה האחר כל שינוי, ביטול והחלפה של זמני השהות המוסכמים מבעוד מועד, על מנת לאפשר התארגנות מראש.


17. מוסכם כי בכל מקרה בו הורה זקוק לעזרה נקודתית הכוללת שהייה ו/או השגחה על הילד, יפנה ההורה הזקוק לעזרה קודם כל להורה השני.


18. היה וההורה המעוניין לעשות שינוי בהסדרי הראייה לא הודיע על שינוי ו/או היה וההורה האחר אינו יכול להתפנות ולשהות עם הילד, ידאג הצד המעוניין בשינוי לסידור חלופי סביר על חשבונו ובמימונו.


19. חלוקת החגים תהיה כדלקמן, בשנה שלאחריה יוחלפו החגים לסירוגין, בהתאמה וחוזר חלילה:


מערב ראש השנה ועד למוצאי ראש השנה - אצל האב.

מערב יום כיפור ועד למוצאי יום כיפור - אצל האם.

מערב חג סוכות ועד יום שלישי של חול המועד סוכות אחה"צ - אצל האב.

מיום שלישי של חול המועד סוכות אחה"צ ועד למוצאי חג הסוכות - אצל האם.

במחצית הראשונה של חופשת החנוכה - אצל האב ובמחצית השנייה - אצל האם.

בפורים - אצל האם.

בפורים שושן - אצל האב.

מערב פסח (כולל ליל הסדר) ועד יום שלישי של חול המועד פסח אחה"צ - אצל האם.

מיום שלישי של חול המועד פסח אחה"צ ועד למוצאי חג שני פסח - אצל האב.

ביום העצמאות- אצל האב.

בחג השבועות - אצל האם.


20. בכל חופשה שמעבר לחגים האמורים לעיל ינהיגו הצדדים הסדרי ראייה כרגיל, אלא שבימי חופשה הילד יהיה יום מלא מהבוקר עם ההורה שאצלו הוא אמור ללון את הלילה שבתום אותו היום. כך למשל ביום ד' הילד יהיה עם האם החל מהבוקר, החל מהשעה 9:00 והלאה, ועד ליום ה' בבוקר בשעה 9:00.


21. במקרה של מחלה ישאר הילד החולה עם ההורה שאצלו ישן את הלילה.


22. במקרה של התנגשות בין סופי שבוע וחג - תגבר חלוקת החגים וההורה שלא שהה עם הילד בסוף השבוע בגלל חלוקת החגים ישהה עם הילד בשבוע שלאחר החג והסדר של סופי השבוע ישתנה בהתאם.


23. מוסכם כי במידה ויש אירוע משפחתי למי מהצדדים הרי שהוא גובר על הסדרי הראייה הרגילים ויעשו התאמות כך שהילד יגיע לאירוע המשפחתי.


24. הצדדים יהיו רשאים לקיים קשר טלפוני רציף עם הילד בכל עת.


25. הצדדים מתחייבים לזמן זה את זה ו/או לידע זה את זה, על אירועים חינוכיים ו/או חברתיים של הילד בבית הספר ו/או בתנועת הנוער, על מנת לאפשר להורים ליטול חלק באותם אירועים.


26. הצדדים מצהירים כי הם מבינים את חשיבות מעורבות שני הצדדים בחיי הילד וכי יעשו כל שביכולתם כדי לשתף פעולה זה עם זה וכדי ליצור ביניהם תקשורת ואוירה טובה, והכל לטובת הילד.


27. הצדדים מסכימים שטובת הילד לגדול ולהתחנך בישראל.


28. הצדדים מסכימים כי יעשו כל מאמץ לשהות בעצמם עם הילד במרבית השעות בהן הילד באחריותם על פי הסכם זה.


29. הצדדים מסכימים כי ככל שירצה אחד מהם לנסוע לחו"ל ו/או לקחת חופשה בארץ ללא הילד לתקופה של עד שבוע ימים אחת לשנה קלנדארית שיש בה כדי לפגוע ביכולתו לקיים את מחויבויותיו על פי הסכם זה, יוכל הצד המעוניין לעשות כן, והצד השני מתחייב לטפל בילד בתקופת היעדרותו של אותו צד ללא תמורה, ובלבד והצד שמבקש לנסוע לחו"ל כאמור יודיע 45 יום מראש לצד האחר על נסיעתו לחו"ל כאמור.


30. במידה וירצה מי מהצדדים לנסוע לחו"ל כאמור לתקופה העולה על שבוע ימים במשך אותה השנה הקלנדארית באופן הפוגע ביכולתו לעמוד במחויבותו על פי תכנית ההורות שבהסכם, יוכל ההורה המעוניין בכך לעשות כן וההורה השני יתבקש לתת לו גיבוי מלא ויטפל בילד בתקופת היעדרותו הנוספת, בכפוף לכך שההורה הנוסע ישלם טרם נסיעתו להורה השני סכום של 100 ש"ח לכל יום ויהיה באחריותו על פי הסדרי הראיה החלים בין הצדדים. סכום זה הינו בנוסף לדמי המזונות והמדור הקבועים בהסכם זה.


31. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לקחת את הילד עמו לחופשה בארץ או בחו"ל, פעם אחת בשנה קלנדארית לתקופה של עד 10 יום על חשבונו בכפוף לכך שיעדכן את הצד השני על כוונתו לעשות כן בהתראה מראש של 60 ימים לפני מועד היציאה המתוכנן ובכפוף לכך שהדבר לא יגרום לילד להפסיד יותר מ- 2 ימי לימודים משך תקופת החופשה המתוכננת.


מוסדות חינוך ומקום המגורים

32. מוסכם כי הילד ימשיך להתחנך במוסדות החינוך ….


הדירה:

33. לצדדים דירה הרשומה על שם שניהם בחלקים שווים ברחוב____


34. מוסכם בין הצדדים כי זכויות האיש בדירה יעברו ע"ש האישה וכי העברת זכויות זו תחשב כהעברה אגב גירושין, וזאת בתמורה לסך של ________ ש"ח.


35. מוסכם כי הסך האמור של ______ ש"ח ישולם ע"י האישה לידי האיש בשיק בנקאי אשר ימסר לידי האיש כנגד מסירת כל המסמכים הדרושים לשם ביצוע העברת זכויות האיש בדירה ע"ש האישה, לרבות שטרות העברת זכות שכירות ויפוי כח בלתי חוזר לטובת האישה לביצוע העברת הזכויות כאמור, כל זאת בתוך 45 יום מיום אישור הסכם זה על ידי בית המשפט.


36. האישה מתחייבת לגרוע את האיש מהלוואת המשכנתא הרובצת על הדירה ולעשות את כל הדרוש לצורך כך לרבות העמדת ערבים חלופיים או כל דבר אחר ולפי דרישת הבנק, וזאת בתוך 15 יום מיום אישור הסכם זה על ידי בית המשפט וכתנאי למסירת מסמכי העברת הזכויות האמורים לעיל. הלוואת המשכנתא תחול על האישה בלבד החל ממועד הפרידה והיא תישא בכל תשלומי המשכנתא החל ממועד זה כולל ביטוחי החיים והמבנה.


דמי מזונות :

37. האיש מתחייב לשלם דמי מזונות בסך של ______ ש"ח לחודש (להלן – "דמי המזונות”) אשר ישולמו ביום העשירי לכל חודש החל ממועד הפרידה.


38. החל מהגעת הילד לגיל 18 ו/או מהיום בו יתגייס לצה"ל, לפי המאוחר מבין השנים, יפחתו דמי המזונות השוטפים האמורים לעיל לכדי שליש, כך שישולמו דמי מזונות שוטפים בסך של _____ ש"ח, וזאת עד ליום שבו ימלאו לו21 שנים או עד לסיום שירות חובה בצה"ל, לפי המאוחר מבין השנים.


39. בנוסף, הצדדים מתחייבים כי עד שיגיע הילד לגיל 18, לשאת ולשלם בחלקים שווים ביניהם הוצאות חינוך, גן, קייטנה, צהרון, מורים פרטיים (אשר יוסכמו מראש על ידי שני הצדדים), חוג העשרה אחד עד שניים בעלות כוללת שלא תעלה על סך ___ ש"ח לחודש עבור כל חוג, טיולים בתנועת נוער, הוצאות בריאות שאינן מכוסות ע"י קופ"ח ו/או ע"י ביטוח רפואי אחר, הוצאות צרכים רפואיים מיוחדים ו/או צרכים נפשיים ו/או טיפוליי שיניים ו/או ישור שיניים ו/או משקפים שאינם כלולים ומכוסים ע"י קופ"ח ו/או הביטוח הרפואי, ככול שיהיו.


40. הצדדים ישאו בחלקים שווים בכל ההוצאות הרפואיות החריגות בגין הילד ככל שאינן מכוסות על ידי קופת חולים והביטוח המשלים של קופת החולים ו/או במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ו/או על ידי ביטוח בריאות פרטי ככל שקיים, לרבות טיפולי שיניים, ישור שיניים, משקפיים, טיפול בהפרעת קשב לרבות אבחון, ביצוע אבחונים נפשיים ו/או דידקטיים וטיפול פסיכולוגי.


41. טיפול ו/או אבחון כאמור שאינו דחוף יבוצע אך ורק בהסכמתם של הצדדים מראש, הן לעניין ביצוע הטיפול עצמו והן לעניין זהות הגורם המבצע את הטיפול ועלות הטיפול. במקרה של מחלוקת בין הצדדים בדבר נחיצות הטיפול, יכריע בדבר רופא המשפחה או רופא הילדים המטפל בילד ובמקרה של אבחון נפשי ו/או דידקטי ו/או טיפול פסיכולוגי תכריע בדבר היועצת החינוכית בבית הספר בו לומד הילד.


42. במידה ונדרש ביצועו של טיפול ו/או אבחון דחוף, יפעל הצד אשר אצלו שוהה הילד באותה עת באופן מיידי להענקת הטיפול ו/או האבחון הדחוף הדרוש לילד ויעדכן את הצד השני מיידית על כך. בס"ק זה "טיפול ו/או אבחון דחוף" – טיפול ו/או אבחון אשר אי ביצועו המיידי עלול לסכן את חיי הילד ו/או לגרום לילד לנזק פיזי ו/או נפשי חמור.


43. כל הורה יידע את ההורה האחר, טרם ביצוע כל תשלום שמחייב את הצד השני ויקבל את הסכמת ההורה האחר להוצאה הנדרשת, למעט במקרי חירום.


44. האם תקבל לידיה את קיצבת הילד מהביטוח הלאומי.


45. מוסכם כי דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס לצורך חישובם הינו המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה, והוא יעודכן אחת לשלושה חודשים ללא תשלום הפרשים בין עדכון למשנהו.


זכויות סוציאליות

46. כויות סוציאליות לרבות פיצויי פיטורין, זכויות פנסיוניות (לרבות פנסיה מוקדמת), ביטוחיות וכן תגמולים בגין עבודה ויגע כפיים, זכויות עתידיות אשר יגיעו בעתיד מכל מין וסוג שהוא ושהצטברו ע"י מי מהצדדים יהיו רכושו הבלעדי של אותו צד בלבד ולמשנהו לא יהיו תביעות בקשר לכך.


מזונות אישה וכתובה

47. בכפוף לסידור הגט בפועל מוותרת האשה על מזונותיה ועל כתובתה, וכן על כל זכות כספית שהיא ככל שעומדת לה, בגין קשר הנישואין בין הצדדים.


המטלטלין

48. האיש יקח ביום עזיבת דירת המגורים את חפציו האישיים. שאר המיטלטלין ישארו בדירה לשימוש האם והילד.


חשבונות בנק חובות וחסכונות

49. לצדדים חשבונות בנק נפרדים. מוסכם כי כל אחד מהצדדים ישאר הבעלים הבלעדיים של חשבון הבנק שלו. כל זכות או חובה הקיימת בחשבון הבנק של מי מהצדדים תחול עליו בלבד. כך גם כל חובה של מי מהצדדים לכל גורם אחר, שאינו בנקאי, תחול עליו בלבד.


הרכב

הרכב הרשום על שם האיש ונמצא בשימוש האישה, יעבור לבעלות האישה תוך 60 ימים מיום חתימת הסכם זה כשהרכב תקין ולמעט בלאי סביר.


החברה

50. הצדדים מצהירים כי בבעלות האיש חברה בשם _________, ח.פ. _________ (להלן – החברה) אשר באמצעותה מנהל האיש את עסקו. מוסכם בין הצדדים כי החברה לרבות כל נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים של החברה מכל סוג ומין, וכן כל תאגיד נוסף הנמצא בשליטו ו/או בבעלותו של האיש על כל נכסיו המוחשיים והבלתי מוחשיים ו/או כל עסק המנוהל ע"י האיש, בין אם באמצעות החברה ובין אם באמצעות תאגיד אחד או כל אופן אחר, וכן כל נכס בלתי מוחשי אחר של האיש לרבות מוניטין אישי ו/או עסקי, הון אנושי ו/או נכסי קריירה מכל סוג ומין, ישארו קניינו ורכושו הבלעדי של האיש, שוויים לא יאוזן בין הצדדים ולאישה אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהתייחס לנכסים אלו. כמו כן מוסכם כי כל חובותיו של האיש אשר מקורם בפעילותו העסקית, לרבות כל חובות החברה ו/או כל חוב של תאגיד אחר בו מחזיקה החברה, יחשבו כחובות של האיש בלבד, יחולו עליו בלבד והאישה לא תהא חייבת בפרעונם והם לא יובאו בחשבון באיזון המשאבים בין הצדדים.


51. האיש מתחיב לעשות את כל הדרוש בכדי שלא תחוייב האישה בחובה כלשהי הנוגעת לחברה או לנכס/משרד. ככול שחלילה תידרש האישה לשלם כספים הנוגעים לחברה או לנכס/משרד שבבעלות האיש, הרי שהאיש מתחייב להשיב לה כספים אלה תוך 7 ימים מיום ששולמו.


52. הצדדים מצהירים כי המוסכם בין הצדדים בהסכם זה מהווה איזון משאבים כולל, סופי ומוחלט בין הצדדים ו/או פירוק שיתוף ו/או חלוקת רכוש כוללים ומלאים בין הצדדים, וכי בכפוף לביצוע המוסכם לעיל, לא תהא לאיש מהצדדים כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד משנהו, בכל הנוגע לאיזון המשאבים בין הצדדים ו/או לכל עניין כספי ו/או רכושי שבין הצדדים.


פתרון מחלוקות

53. הצדדים מסכימים בזאת כי באם יהיו ביניהם מחלוקות בעתיד הם מתחייבים לעשות ככול האפשר בכדי להגיע להסכמה בעצמם. באם לא יגיעו להסכמה מתחייבים הצדדים לפתור את המחלוקות באמצעות פניה להליך גישור. רק לאחר שהצדדים מיצו את תהליך הגישור יוכל כל אחד מהצדדים לפנות להליכים משפטיים בעניין הנדון.


שונות והעדר תביעות

54. הצדדים מסכימים לעשות את כל הדרוש על מנת לשמור על מצב יחסים טוב ביניהם.


55. הצדדים מתחייבים לפנות לבית הדין הרבני בבקשה מוסכמת לאישור הסכם זה ומתן לו תוקף של פסק דין על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 ועל פי כל דין. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם כי אישור הסכם זה על ידי בית הדין הרבני לא יקנה לבית הדין סמכות נמשכת לדון בכל מחלוקת עתידית ככל שתתעורר בין הצדדים וכי במידה וחלילה יהיה סכסוך בין הצדדים בעתיד, יוכל כל אחד מהם לפנות לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, והכל לפי שיקול דעתו.


56. פרט לקבוע בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיהם מאשרים ומצהירים בני הזוג כי מיום אישור הסכם זה על ידי בית הדין הרבני ואילך אין להם ולא תהיינה להם, האחד כלפי משנהו, כל טענות, מכל סוג שהוא, בכל הכרוך ו/או הנוגע ו/או הקשור בנישואיהם וברכושם ו/או ברכושו של כ"א מהצדדים. ומוסכם ומוצהר כי בהסכם זה גיבשו בני הזוג את כל התביעות והטענות ההדדיות שלהם, זה כלפי זו, ולהיפך.


57. בכפוף לקיום התחייבויות האיש עפ"י הסכם זה מוותרת בזה האשה על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא, הן במישרין והן בעקיפין והיא מצהירה כי אין לה ולא יהיו לה כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או לרכוש ו/או לכל עסק אחר של הבעל ללא יוצא מן הכלל לרבות החברות שבבעלותו ומשרדיה, מוניטין, כושר השתכרות עתידי ודירת המגורים כולל זכויות, רכוש כספים מכל מקור שהוא אשר נצברו או יצברו בעתיד מכל מקור שהוא על ידי האיש.


58. בכפוף לקיום התחייבות האשה עפ"י הסכם זה מוותר בזה האיש על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא הן במישרין והן בעקיפין והוא מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או רכוש ו/או זכויות של האשה, ללא יוצא מן הכלל. כולל זכויות הפנסיה אשר ניצברו כולל קרנות ההשתלמות וכל זכויות אחרות אשר ניצברו לאישה ואשר יצברו בעתיד לאשה כולל זכויות, רכוש, כספים אשר יצברו בעתיד מכל מקור שהוא.


59. מוסכם ומוצהר כי בכפוף לביצועו של הסכם זה אין לצדדים כל תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא וכי הצדדים גבשו בהסכם זה, סופית, את כל זכויותיהם וחובותיהם האחד כלפי השני וכי הם מוותרים על כל תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא, בין כספיות ובין רכושיות, לרבות מוניטין ו/או כושר השתכרות, ובין אחרות האחד מרעותו ומוסכם כי בהסכם זה גבשו הצדדים את כל הטענות והתביעות ההדדיות הקשורות ו/או הנובעות לקשר הנישואין ביניהם.


60. כל ההסכמות האמורות בהסכם זה תלויות ושלובות זו בזו.


61. אגרות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני יתחלקו בין הצדדים בחלקים שווים.


62. הצדדים מצהירים כי קראו היטב את ההסכם וכי חתמו עליו מרצונם הטוב והחופשי והבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו ולאחר שהייתה להם הזדמנות להתייעץ עם עורך דינם בנוגע אליו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


________________                                             ________________

האשה                                                                 האיש

____________________


עו"ד ונוטריון מנחם א. כהן

מגשר

התקשרו ונשמח לייעץ ללא תשלום  077-701-7000 

מאמרים חשובים 

החסרונות שבהסכם ממון

החסרונות שבהסכם ממון

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים

איך זה מרגיש לעשות הסכם ממון?

איך זה מרגיש לעשות הסכם ממון?

הסכם ממון - כן או לא?

הסכם ממון - כן או לא?

הסכם לידועים בציבור

הסכם לידועים בציבור

אודות הסכם ממון

אודות הסכם ממון

bottom of page