Bridge Over River
ההסכם בין הצדדים והמגשר

הסכם גישור גירושין


תאריך ___/___/___   בעניין שבין:__________________


    לבין:__________________ (להלן: בעלי הדין)1. בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.


2. בעלי הדין מתחייבים לנהוג בכבוד זה כלפי זה ולאפשר זה לזה להציג את דבריו באופן רציף, ללא הפרעות והתפרצויות.


3. בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל פה, או להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.


4. בעלי הדין מתחייבים לא למסור עדות לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.


5. בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.


6. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 8 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.


7. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.


8. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.


9. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהיא בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.


10.  כל אחד מהצדדים ו/או המגשר רשאי להודיע על הפסקת הליך הגישור.


11. שכר טרחת המגשר יחושב לפי ____ ש”ח לשעה מכל צד בתוספת מע"מ.


12. המגשר מתחייב שהוא לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי הדין בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.


13. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

1. המגשר יקבע את מקום והמועד לכל ישיבה.

2. המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין.

3. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישבות הגישור,
מסכמים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין.

4. המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.


14. המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.


ולראיה באו על החתום בתאריך____/____/____:

________________________                           ________________________
        חתימת צד א'                                                     חתימת צד ב'

________________________
                                                  המגשר


התקשרו ונשמח לייעץ ללא תשלום  077-701-7000 

מאמרים חשובים 

עשרת הדיברות למתגרשים

עשרת הדיברות למתגרשים

כיצד ומתי להודיע לילדים על ההחלטה

כיצד ומתי להודיע לילדים על ההחלטה

רק אחד מכם רוצה להתגרש? מה עושים?

רק אחד מכם רוצה להתגרש? מה עושים?

לקחת שליטה על החיים

לקחת שליטה על החיים

הוראות בטיחות לקראת פרידה

הוראות בטיחות לקראת פרידה

התפתחות אישית דרך גירושין

התפתחות אישית דרך גירושין